lid worden van HDM

Leuk dat je lid wilt worden van HDM! Om lid te worden vragen we je het inschrijfformulier op deze pagina in te vullen en digitaal te versturen. Je krijgt dan van ons een bevestiging.

 

Automatische incasso

HDM streeft ernaar om de contributie per machtiging te incasseren; de contributie wordt dan via een automatische incasso de contributie in drie termijnen van de bankrekening (IBAN) afgeschreven.

De voordelen hiervan zijn:

  • gespreide betaling, budgettair prettig zonder administratiekosten;
  • geen verhoging van € 25,= per adres bij betaling per acceptgiro;
  • gemak, want geen omkijken naar de betaling;
  • geen risico van te late betaling en daarmee worden boetes vermeden (uiteraard moet er wel voldoende saldo zijn op de momenten van afschrijving. Bij een tweede storno zal € 25,- toeslag gelden).

Deze voordelen worden verkregen door op het inschrijfformulier de gegevens voor de machtiging in te vullen.

De contributie wordt geïncasseerd op 27 juni, 27 september en 27 november. Wanneer iemand later in het seizoen lid wordt van HDM zal de contributie in 3 opeenvolgende maanden geïncasseerd worden. Wanneer het lidmaatschap na 1 januari start, wordt de contributie in 1 keer geïncasseerd.

Algemene voorwaarden

Aanvrager en minimaal een ouder/voogd(es) verklaren kennis genomen te hebben van het onderstaande en stellen zich garant voor de contributieverplichtingen, zoals deze jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering worden vastgesteld.

Door het aanvragen van het lidmaatschap onderwerpt men zich automatisch aan de bepalingen van statuten en huishoudelijk reglement. Aanvrager ontvangt (schriftelijk) bericht of hij / zij al dan niet tot de vereniging is toegelaten. Zolang dit bericht niet is ontvangen, staat over de eventuele aanneming nog niets vast en is betrokkene dus nog geen lid. In afwachting van de beslissing over de aanvraag mag geen gebruik worden gemaakt van de accommodatie en de oefengelegenheid van hdm tenzij het bestuur hier toestemming voor heeft verleend.

Overeenkomstig het gestelde in artikel 8 van de statuten is elk aangenomen lid het eerste verenigingsjaar slechts voorlopig lid. Het bestuur heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen na het einde van dat jaar, een lidmaatschap te doen beëindigen.

Een trainingslidmaatschap wordt na 1 seizoen automatisch omgezet naar spelend-lidmaatschap. Trainingsleden zijn niet gerechtigd om wedstrijden te spelen.

Behouders andersluidend bericht van het bestuur gaat het voorlopig lidmaatschap na verloop van genoemde termijn automatisch over in een volledig lidmaatschap.

bijdrage aan het verenigingsleven 

HDM dat zijn wij samen

Binnen een vereniging als HDM zijn er vele taken in te vullen. In het inschrijfformulier is een aantal van die taken opgesomd: het begeleiden, trainen en coachen van teams, het fluiten van wedstrijden, het verrichten van bardiensten, het vervoer van jeugdteam naar andere clubs. Om dit alles goed te laten verlopen, is de medewerking van leden en ouders noodzakelijk. Daarnaast beschikt hdm over vele commissies met enthousiaste vrijwilligers die bijdragen aan het gezellige verenigingsleven.

bardienst

Van seniorleden en ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij een aantal keer per seizoen een bardienst invullen. Oudere jeugdleden kunnen bij toerbeurt assistentie verlenen in de keuken.

fluiten

Leden van HDM zijn verplicht een aantal wedstrijden van HDM te fluiten. Overigens dienen alle spe(e)l(st)ers (vanaf C-leeftijd) over een scheidsrechterskaart te beschikken. HDM organiseert hiervoor een aantal keer per jaar een scheidsrechter toets. Ook ouders van jeugdleden worden in de gelegenheid gesteld de opleiding te volgen tot scheidsrechter. Ouders kunnen worden opgesteld bij het fluiten van jeugdwedstrijden.

privacy

HDM gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ook (ouders van) leden en vrijwilligers die actief zijn binnen onze vereniging kunnen met persoonsgegevens in aanraking komen. HDM verwacht van allen dat ook zij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie en handige vuistregels zie https://www.hdmonline.nl/index.php?page=privacy&sid=5

   automatischincasso_1.png

inschrijfformulier

formulier automatische incasso

Downloads: