agenda ALV 27 mei 2015

Wil je ook weten wat er allemaal speelt op hdm? Kom dan op woensdag 27 mei om 20.00 uur naar de ALV.

Agenda

Voor de Algemene Ledenvergadering HHV hdm, woensdag 27 mei 2015,
te houden in het clubhuis van de vereniging.
Aanvang : 20.00 uur

 

 

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Ingekomen stukken

 4. Notulen van de ALV van 2 oktober 2014 (achter de inlog)

 5. Uitreiking jaarprijzen

 6. Jaarverslag HHV hdm en SSG over het seizoen 2014-2015, als terugblik en doorkijkje naar de toekomst

 7. Verkiezing van het bestuur voor het seizoen 2015-2016

  De bestuursleden treden allen af. Yves Boeltjes de Vries, Ellen van Steekelenburg, Maarten Verhaar, Lucille Barbosa, Diederik Donk,  Frank van den Heuvel, Fenneken Kalff-Zweers, Mariëtte Verstappen-Kuyper en Sander Wasscher stellen zich herkiesbaar.

  Het bestuur stelt voor te herbenoemen: Maarten Verhaar, voorzitter; Ellen van Steekelenburg, secretaris; Yves Boeltjes de Vries, penningmeester.


  Het bestuur zal verder bestaan uit: Lucille Barbosa (B,C, D-topjeugd), Diederik Donk (tophockey Senioren en A-topjeugd), Frank van den Heuvel (vice-voorzitter, sponsoring en maatschappelijke betrokkenheid), Fenneken Kalff-Zweers (jeugdhockey), Mariëtte Verstappen-Kuyper (jeugdorganisatie en projecten) en Sander Wasscher (mini’s).

  Samenstelling bestuur Stichting Sportcomplex Groenendaal

  Het bestuur van SSG zal worden voortgezet door Jan de Minjer (voorzitter), Jan de Graaf (vice-voorzitter), Daniëlle van Voorst van Beest (secretaris en exploitatie), Monique Jonker (buffet), Toon van der Pas (clubgebouw), Martijn Sluiter (terreinen). De functie van penningmeester is overgedragen aan Hanneke Cunnen.

 8. Toelichting op de begroting 2015-2016 HHV hdm en Stichting Sportcomplex Groenendaal

 9. Afspraken bestuur hdm o.h.g.v. budgetoverschrijdingen

 10. Voorstel - en vaststelling van de contributie seizoen 2015-2016

  Het bestuur stelt voor de contributie-afdracht per rubriek ten opzichte van het seizoen 2014-2015 ongewijzigd te continueren met uitzondering van rubriek ‘mini’s 1e jaar E-jeugd’. Vanaf seizoen 2015-2016 gaat de 1e jaars E-jeugd zaalhockeycompetitie spelen. Voorstel om de contributie voor deze rubriek met E25 te verhogen naar E320,-. De contributierubriek ZoJeCo zal komen te vervallen. Vanaf volgend seizoen wordt de ZoJeCo binnen hdm geïntegreerd in de jongste-jeugd-competitie.

 11. Fiscale status HHV hdm en SSG  en verzoek tot instemming aan de ALV v.w.b.t. fiscale eenheid tussen HHV hdm en SSG

 12. Benoeming kascommissie

 13. hdm Sportcentrum

 14. Exploitatiecommissie SSG

 15. Veilig Sportklimaat

 16. Statuten en huishoudelijk reglement HHV hdm en SSG: vorming projectgroep voor herziening

 17. Mededelingen van het bestuur

 18. Rondvraag

 19. Sluiting

ALV & jaarverslag Overzicht