HDM-huisregels Social Media

huisregels

Inleiding

De zgn. Social Media (zoals Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, LinkedIn en Google+) bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op HDM en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van HDM.

Zo worden de berichten over Heren 1 en Dames 1 op Twitter elke zondag door een grote groep supporters enthousiast gevolgd en zijn de Facebook-pagina's van HDM, de Youth Academy, Heren 1, Dames 1, Jongens A1 etc. inmiddels een belangrijke bron van informatie over het wel en wee rondom HDM.


Van belang is echter te beseffen dat je met je berichten op Social Media de goede naam van HDM èn betrokkenen ook (onbewust) kunt schaden.

Om deze reden vraagt HDM haar leden en iedereen die verder op welke wijze dan ook bij HDM is betrokken om bewust met Social Media om te gaan.

Essentieel is dat, net als in communicatie in de "normale wereld", de gebruikers van Social Media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. Het eerste uitgangspunt daarbij is dat je nooit iets op internet moet zetten over een ander, wat je ook niet over jezelf zou willen lezen!

HDM vertrouwt er op dat haar leden, ouders/verzorgers, medewerkers, vrijwilligers en alle andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met Sociale Media en HDM heeft, om alle betrokkenen daarvoor een handvat te geven, de navolgende regels opgesteld, dit met als doel alle direct en indirect bij HDM betrokkenen maar ook anderen te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van Social Media.

Eerst volgen er vier hoofdregels, die vervolgens zullen worden uitgewerkt in een aantal specifieke regels.

De hoofdregels

1. Gebruikers van Social Media dienen rekening te houden met de goede naam en faam van HDM en van een ieder die betrokken is bij HDM.
2. Gebruikers dienen daarbij respect voor HDM, voor elkaar en voor iedere ander te hebben en iedereen in zijn waarde te laten.
3. Het is gebruikers niet toegestaan om foto-, film- of geluidsopnamen van HDM-gerelateerde situaties op de Social Media te zetten, tenzij betrokkenen en getoonde(n) hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.
4. Zowel het logo van HDM als de naam HDM zijn geregistreerde merken. HDM geeft hierbij toestemming aan haar leden het logo en de naam van HDM op Social Media te gebruiken, mits daarbij de geldende regels in acht worden genomen. HDM behoudt zich het recht voor bij enigerlei vorm van wangedrag het gebruik van het logo van HDM en de naam HDM te verbieden.

Verdere regels

- Inhoud

1. Gebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij/zij publiceert op de Social Media.
Elke gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook veelal na verwijdering van het bericht.

2. Alle gebruikers nemen de normale fatsoensnormen in acht.
Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt HDM passende maatregelen.

3. Het is gebruikers toegestaan om over HDM-gerelateerde onderwerpen te publiceren, mits het geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over HDM, de leden van HDM, haar medewerkers, ouders/verzorgers of andere betrokkenen betreft. Tevens mag de publicatie de naam van HDM niet schaden.

4. Gebruikers van functionele en groeps-/anonieme accounts (waarover hieronder meer) dienen bij het deelnemen aan Social Media ook de belangen van de sponsoren van HDM in acht te nemen!
Zo mogen gebruikers van dit soort accounts (bijvoorbeeld) op Facebook geen producten of bedrijven “liken” welke geen sponsor van HDM zijn!

- Accounts: persoonlijke, functionele en groeps-/anonieme accounts

5. HDM vindt het van belang dat er onderscheid wordt gemaakt tussen "persoonlijke accounts" (bijv. "Jan Jansen"), "functionele accounts" (bijv. "Jan Jansen | voorzitter van HDM" of "Jan Jansen / coach van JA7") en "groepsaccounts"/”anonieme accounts” (bijv. "HDM JA7" of "Organisatie JIPHT 2013").

6. Alle gebruikers, doch met name degenen die van een functionele account gebruik maken, hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van Social Media: privémeningen van dergelijke gebruikers kunnen eenvoudig verward worden met het officiële standpunt van HDM.

7. Indien een gebruiker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met HDM, dan dient de gebruiker daarbij nadrukkelijk te vermelden of hij/zij dat op persoonlijke titel dan wel "in functie" doet. Indien de gebruiker op persoonlijke titel over HDM publiceert dient hij/zij het bericht te voorzien van het bericht dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen persoonlijke mening zijn en los staan van eventuele officiële standpunten van HDM.

8. Groepsaccounts of anonieme accounts waarbij gebruik wordt gemaakt van de naam of het logo van HDM worden enkel geaccepteerd indien bij het bestuur van HDM vooraf om toestemming is gevraagd onder opgaaf van de naam c.q. de namen van degenen die achter de groepsaccount / het anonieme account zitten en het account beheren.
Als voorbeeld: achter het Facebook- en Twitteraccount “HDM Dames 1” zit de manager van Dames 1 en zij kan in geval van misbruik van dit account daarop worden aangesproken.

- Ontsporen

9. Als online communicatie met betrekking tot HDM of met betrekking tot direct of indirect bij HDM betrokkenen op welke wijze dan ook dreigt te ontsporen, dan dient gebruiker dan wel degene die dit constateert, onmiddellijk contact op te nemen met de secretaris van het bestuur van HDM.
Het bestuur van HDM zal vervolgens in overleg met betrokkene(n) de te volgen strategie te bespreken.

- Sancties

10. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen kunnen door het bestuur van HDM naar gebruikers toe maatregelen worden genomen, welke kunnen variëren van een (schriftelijke) waarschuwing tot eventueel royement.

11. Indien de uitlating van een gebruiker mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt zal door hdm aangifte bij de politie worden gedaan.

Tot slot

Zoals gemeld, bieden de Social Media de mogelijkheid te laten zien dat je trots bent op HDM en kan deze vorm van communicatie een bijdrage leveren aan een positief imago van HDM. Door rekening te houden met bovenstaande (hoofd-)regels, kunnen wij met elkaar de communicatie via Social Media ook op een positieve wijze laten verlopen. Indien je met betrekking tot het voorstaande vragen of suggesties hebt, neem dan contact op met bestuur van HDM.

Wij vertrouwen op je medewerking!

Het HDM-bestuur, januari 2013

hdm regels Overzicht