tuchtreglement

De doelstelling en taakomschrijving van de Tuchtcommissie, opgesteld en goedgekeurd door het bestuur in 2011.

 
De Haagse Hockeyvereniging "Haagsche Delfsche Mixed" (HDM) hecht aan zelfregulering bij het bewaken van de discipline en sportiviteit van al haar leden en begeleiders tijdens en rondom de wedstrijden. Dit is in het belang van zowel een sportief wedstrijd- en competitieverloop als het bevorderen van de resultaten en het imago van de vereniging. Met het oog op deze doelstelling heeft HDM een eigen (interne) Tuchtcommissie ingesteld, die handelend mag optreden in geval van (vermeend) gedrag in strijd met de club- en/of KNHB statuten en reglementen.
 
De Tuchtcommissie bestaat uit minimaal twee leden en heeft de navolgende taken.
 
1.Het registreren van de gele en/of rode kaarten, uitgedeeld aan HDM spelers, coaches en andere (officiële) begeleiders alsmede de administratieve verwerking daarvan en eventueel daaruit voortvloeiende schorsingen richting KNHB.

2.Het beoordelen en bestraffen van HDM leden en/of begeleiders ingeval van een rode kaart, zulks los van en zoveel mogelijk vooruitlopend op de tuchtprocedure zoals gevolgd door de KNHB.

De Tuchtcommissie beoordeelt de gedragingen en omstandigheden die tot de rode kaart aanleiding hebben gegeven en neemt daarbij (schriftelijk en/of mondeling) het principe van hoor- en wederhoor in acht.

De Tuchtcommissie is bevoegd betrokken speler(s), coach(es) of begeleider(s) namens HDM te bestraffen.

De opgelegde straf is bindend en geldt in plaats van de door de KNHB opgelegde straf, tenzij die laatste zwaarder en/of anders van aard is.

3.De bevoegdheid van de Tuchtcommissie kan in bijzondere gevallen van vermeend wangedrag worden uitgebreid door het bestuur van HDM.

De Tuchtcommissie handelt dan volgens dezelfde principes en procedures als onder 2. beschreven.
 
4.Indien de KNHB of een andere hockeyclub zich wendt tot de Tuchtcommissie om een klacht over HDM of (één van) haar leden af te handelen, beslist eerst het bestuur van HDM of zij de Tuchtcommissie daartoe wil inschakelen.
 
De Tuchtcommissie is in haar beoordeling en strafoplegging zelfstandig en opereert zonder last van of ruggespraak met het bestuur. Zij legt aan het bestuur desgewenst verantwoording af op hoofdlijnen en het bestuur toetst in dat geval slechts of de Tuchtcommissie in redelijkheid tot haar beslissing heeft kunnen komen. De Tuchtcommissie is daarmee ook vrij in het bepalen van de door haar noodzakelijk geachte straf, behalve bij het opleggen van een geldboete hoger dan € 100,=, of bij het royeren van betrokkene(n) als lid c.q. begeleider. Laatstbedoelde sancties zijn voorbehouden aan het bestuur van HDM, eventueel na daartoe strekkend voorstel van de Tuchtcommissie.
 
Het HDM-bestuur, oktober 2011
Reglement Tuchtcommissie HDM
 
Artikel 1 Definities
 
a."bestuur": waar in dit reglement wordt gesproken over "bestuur", wordt bedoeld het bestuur van de Haagse Hockeyvereniging "Haagsche Delftsche Mixed" (HDM), alsmede elk individueel lid van het bestuur van HDM;
 
b."lid": waar in dit reglement wordt gesproken over "lid", wordt bedoeld een lid (erelid, gewoon lid of ondersteunend lid) van HDM, alsmede een (al dan niet betaald) medewerker van HDM, alsmede alle coaches, ouders en andere begeleiders van teams/leden van HDM.
 
Artikel 2 Aanhangig maken van een tuchtprocedure
 
Een tuchtprocedure op grond van vermeend handelen in strijd met de statuten en/of reglementen van HDM en/of de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) wordt door het bestuur tegen een lid c.q. een groepering van leden aanhangig gemaakt bij de Tuchtcommissie indien sprake is van één of meerdere van de navolgende voorvallen:
 
1.een lid door een scheidsrechter in een wedstrijd definitief uit het veld is gestuurd;
2.een lid in één seizoen drie keer, of meer, tijdelijk uit het veld is gestuurd (in de zaal: twee keer of meer);
3.het bestuur reden heeft aan te nemen dat het lid c.q. de groepering van leden in strijd heeft gehandeld met de statuten en/of reglementen van HDM en/of de KNHB;
4.op verzoek van een bevoegd persoon van een andere hockeyvereniging aan het bestuur en het bestuur dit verzoek niet onredelijk voorkomt.
 
Artikel 3 Samenstelling Tuchtcommissie
 
a.De Tuchtcommissie bestaat uit twee tot vier leden, waarvan minimaal één lid met een juridische achtergrond.
b.Het bestuur benoemt de leden van de Tuchtcommissie voor een zittingstermijn van drie jaren, herbenoeming van een lid van de Tuchtcommissie is mogelijk.
c.Tussentijds ontslag van (een lid van) de Tuchtcommissie kan gebeuren op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering.
d.De Tuchtcommissie is bevoegd een zaak met minimaal twee leden te behandelen.
e.De Tuchtcommissie bepaalt desgewenst de eigen onderlinge taakverdeling.
 
Artikel 4 Wijze van behandeling door Tuchtcommissie
 
a.De Tuchtcommissie regelt de wijze van behandeling van de zaak.
b.De Tuchtcommissie is bevoegd een zaak schriftelijk af te doen.
c.De Tuchtcommissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting.
d.Een betrokken lid kan de Tuchtcommissie verzoeken de zaak mondeling te behandelen.
Enkel indien door een mondelinge behandeling een onaanvaardbare vertraging van de zaak zou ontstaan, wijst de Tuchtcommissie een dergelijk verzoek af.
e.De zittingen van de Tuchtcommissie zijn in beginsel niet openbaar.
 
Artikel 5 Het horen van leden door de tuchtcommissie
 
a.De Tuchtcommissie is bevoegd leden en niet-leden te horen en/of te raadplegen.
b.Leden zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de werkzaamheden van de Tuchtcommissie en desgevraagd de Tuchtcommissie alle relevante inlichtingen te verstrekken.
c.Het is minderjarige leden toegestaan zich te laten vergezellen door hun ouders/verzorgers.
 
Artikel 6 Uitspraak
 
De Tuchtcommissie deelt haar uitspraak mondeling, met motivering, mede aan het betrokken lid (respectievelijk de betrokken leden) en het bestuur van de vereniging met eventueel straf en strafmaat. De Tuchtcommissie kan besluiten de uitspraak op schrift te stellen.
 
Artikel 7 Straffen
 
a.De Tuchtcommissie is bevoegd de zaak zonder strafoplegging af te doen.
b.De Tuchtcommissie kan aan een lid of groepering van leden de volgende straffen opleggen:
1.een berisping;
2.een speelverbod voor één of meer competitiewedstrijden dan wel vriendschappelijke wedstrijden en/of toernooien, al dan niet voorwaardelijk;
3.ontzegging van de toegang tot het terrein van HDM voor een zeker periode;
4.een geldboete van ten hoogste eenhonderd euro (€ 100,=), al dan niet voorwaardelijk voor wat betreft een eventueel door HDM geleden schade;
5.een alternatieve straf naar inzicht van de Tuchtcommissie ter (gedeeltelijke) vervanging van de opgelegde geldboete en/of het speelverbod;
indien de alternatieve straf door toedoen van het betreffende lid niet ten uitvoer wordt gebracht, worden alsnog de (volledige) straffen als onder 1, 2, 3 en/of 4 van kracht;
6.een combinatie van straffen als beschreven onder 1 t/m 5.
c.De Tuchtcommissie kan een lid, dat in haar optiek daarvoor in aanmerking komt, bij het bestuur voordragen voor ontzetting uit het lidmaatschap. Indien het bestuur een zodanig voorgedragen lid niet uit het lidmaatschap ontzet, is het bestuur verplicht hiervan, onder opgave van redenen, melding te maken aan de algemene ledenvergadering.
d.De Tuchtcommissie is bevoegd, zodra een zaak te harer kennis is gebracht en in afwachting van de behandeling daarvan, met onmiddellijke ingang een straf op te leggen, indien daartoe naar het oordeel van de Tuchtcommissie gezien de ernst van de zaak aanleiding bestaat.
e.De Tuchtcommissie kan besluiten dat haar uitspraak gepubliceerd wordt in het officieel orgaan van de vereniging, derhalve op de website www.hdmonline.nl. De Tuchtcommissie zal het bestuur vóór publicatie van haar besluit op de hoogte stellen. Het bestuur kan vervolgens besluiten dat niet tot publicatie wordt overgegaan.
 
Artikel 8 Beroep
 
Tegen de uitspraak van de Tuchtcommissie staat geen beroep open.

De uitspraken van de Tuchtcommissie zijn direct uitvoerbaar, tenzij de Tuchtcommissie anders bepaalt.
 
Artikel 9 Boetes en administratiekosten KNHB

Door de KNHB in rekening gebrachte boetes en administratiekosten voor kaarten kunnen integraal worden doorbelast aan het betreffende lid en, indien een machtiging tot automatische incasso is afgegeven, geïncasseerd.
 
Artikel 10 Tenuitvoerlegging straffen
 
De controle op en de feitelijke tenuitvoerlegging van opgelegde straffen berust uiteindelijk
volledig bij het bestuur.
 
Reglement opgesteld en goedgekeurd op oktober 2011 door het bestuur.
 
Voorzitter Secretaris
 

HDM verwerkt de persoonsgegevens van (de ouders/verzorgers van) leden conform haar privacyverklaring https://www.hdmonline.nl/index.php?page=privacy&sid=5 .

Downloads:

hdm regels Overzicht