hdm visie op tophockey

Tophockey is een van de drie pijlers bij hdm. De andere twee zijn breedte-hockey en maatschappelijke betrokkenheid.

Ieder van de drie pijlers heeft zijn eigen toegevoegde waarde binnen de club en versterken de andere pijlers. De drie pijlers en hun toegevoegde waarden vormen samen hdm. Tophockey @ hdm biedt de volgende toegevoegde waarden en rol naar de club:

1.    Ontplooiingskansen voor toptalent in Zuid-Holland

Tophockey @ hdm biedt hockey getalenteerde mensen, wonend binnen een straal van 50 km ten opzichte van hdm uit de regio Zuid-Holland ontplooiingskansen. Kansen om middels individuele ontwikkeling het beste uit je talent te halen in een ‘cultuur van willen presteren en kunnen excelleren’. Dit vraagt om faciliteiten en innovatie waardoor de individuele ontwikkeling op hockeygebied gepaard kan gaan met ontwikkelingen op ander gebied. Ontwikkelde vaardigheden en het leveren van prestaties hebben een positieve invloed op hockey én school. Ook biedt tophockey @ hdm kansen een verdere beroepsloopbaan positief te ondersteunen.

2.    Enthousiasmeren, inspireren en verbinden

Tophockey @ hdm biedt plezier en vermaak aan leden, vrijwilligers, partners en toeschouwers van hdm. Dit is primair gericht op de regio Haaglanden, maar zal met de mogelijkheden van (social) media ook snel buiten deze regio gaan groeien (in India wordt er bijvoorbeeld al meer naar de Hoofdklasse wedstrijden via social media gekeken dan in Nederland). Het inspirerende effect leidt met een goede organisatie tot een groei van het aantal hockeyers in de regio, met name bij hdm, het aantal toeschouwers en het aantal vrijwilligers die het leuk vinden iets bij de club te doen. Tophockey heeft een rolmodel binnen de club en verbindt zodanig (jeugd)leden, vrijwilligers, toeschouwers en partners aan de club.

3.    Verleggen van grenzen en drijven van vernieuwing

Tophockey is kraamkamer voor innovaties en ambities die noodzakelijk zijn om aan de top te komen en te blijven als club. Tophockey verlegt ieder jaar de grenzen van de individuele ontwikkeling van spelers en begeleiding, de ontwikkeling van het team en de ontwikkeling van de club. Dit drijft de andere pijlers binnen de club in het verleggen van hun grenzen, vernieuwingen door te voeren en verdere professionalisering. Samenwerking met de hockeybond, partners (sponsoren), overheid en andere sportverenigingen is een voorwaarde voor succes.

Het Tophockey @ hdm programma

Deze waarden zijn de basisuitgangspunten bij het opstellen van de tophockey doelstellingen, plannen en besluitvorming. Het zijn ook deze waarden die tophockey @ hdm bindt. De rol binnen de club wordt sterker naarmate we beter in staat zijn de volgende ambities in te vullen:

•    Structureel levert hdm 3 spelers in de nationale jeugdselecties
•    Ieder jaar stromen er 3 spelers vanuit de jeugd door naar onze standaard teams.
•    Dames 1 behoort bij de (inter)nationale top
•    Heren 1 speelt structureel in de Hoofdklasse
•    Minimaal één hdm trainer/coach heeft een rol bij een nationale selectie.

Deze ambities zijn onderling verbonden en afhankelijk van elkaar. De ambities bij onze standaardteams willen we bereiken met talenten die bij ons vanuit de jeugd doorstromen. Spelen in een nationale jeugdselectie is geen garantie om door te stromen naar de Hoofdklasse, maar verhoogt die kans wel. Andersom is hdm aantrekkelijk voor talenten, omdat ze bij hdm de mogelijkheid hebben in te stromen in de Hoofdklasse. En een talent heeft goede begeleiding van een trainer/coach nodig om zich optimaal te ontplooien.

Ons tophockey programma bestaat daarom uit het opstellen en realiseren van een jeugdopleiding plan, trainer/coach ontwikkelplan, meerjarenplan voor Dames 1 en meerjarenplan voor Heren 1. Voor het elkaar versterken en integreren van de plannen binnen de overkoepelende hdm strategie en positioneren van tophockey binnen hdm en daarbuiten, hebben we de functie Programma Management gedefinieerd binnen de commissie Tophockey. De commissie bestaat daarmee uit een bestuurslid tophockey senioren en tevens voorzitter van de commissie, coördinator tophockey heren, coördinator tophockey dames, bestuurslid tophockey jeugd, coördinator trainer/coach ontwikkeling en een programma manager tophockey.

Het jeugdopleidingsplan

Doelstelling is de beste hockey jeugdopleiding in de wereld te hebben en daarmee structureel 3 spelers aan de nationale selecties af te vaardigen en 3 spelers direct vanuit de jeugd doorstromen naar de standaardteams. Centraal thema in het jeugdopleidingsplan is daarom de individuele ontwikkeling van spelers op alle aspecten die van belang zijn in onze standaardteams én in het internationale tophockey. Technische, tactische, fysieke en mentale training worden afgestemd op de specifieke behoefte van de leeftijdscategorie. En de waarden van tophockey, zoals in de inleiding beschreven, worden gedurende de gehele jeugdopleiding bijgebracht. Het jeugdopleidingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd met de laatste voor jeugd relevante ontwikkelingen in het tophockey en met de verwachtingen die de begeleiding van de heren en dames 1 teams hebben van jeugdspelers die doorstromen. De commissie tophockey jeugd stelt deze kaders voor de opleiding bij de mini’s.

Dames 1 in de (inter)nationale top

Als enige Hoofdklasse club in Zuid-Holland moet het mogelijk zijn toptalenten uit de eigen jeugdopleiding en de regio te behouden voor de regio en zo de stap te maken naar de (inter) nationale top.
Top faciliteiten en vernieuwing daarin, plus een brede individuele begeleiding op alle hockey aspecten (mentaal, fysiek, technisch en tactisch), moet leiden tot het structureel binden van toptalent voor hdm. Extra kwaliteit/intensiteit op de trainingen wordt primair vanuit de club geregeld middels het meetrainen van spelers uit Jb1 en Ja1. Kwaliteit en ervaring van buiten de club wordt alleen interessant als dit van meerwaarde is voor de ontwikkeling van het regionale toptalent. Dames 2 speelt in de reserve hoofdklasse en biedt speelsters die (tijdelijk) niet meer in aanmerking komen voor de wedstrijden van Dames 1, de mogelijkheid wedstrijdritme op te doen en/of wedstrijdritme te behouden. De tophockey commissie heeft het plan voor de zomer de selectie rond te hebben. Selectiecriteria bestaan naast de technische, tactische, mentale en fysieke vaardigheden, ook uit de kwaliteiten om aan de toegevoegde waarden van tophockey @ hdm te voldoen.

Heren 1 in de Hoofdklasse

Met de eigen jeugdopleiding, het behouden van dit talent en aangevuld met instroom van toptalenten uit de regio, moet het mogelijk zijn structureel in de Hoofdklasse uit te komen. Kwaliteit met Hoofdklasse ervaring wordt ingezet met als doel de jeugdige (regionale) talenten te begeleiden in het verder groeien. Ieder jaar vindt er innovatie plaats in technische, tactische, mentale of fysieke begeleiding/training. Middels deze vernieuwende en professionele begeleiding én faciliteiten binden we talent aan de club. Een speler van heren 1 moet het idee hebben dat hij via hdm de top kan bereiken. Heren 2 speelt in de reserve hoofdklasse en biedt de mogelijkheid aan jeugdig talent die uit de JA1 doorstromen naar de senioren en nog niet klaar zijn voor heren 1, zich verder te ontwikkelen, voordat ze de definitieve stap naar Heren 1 kunnen maken. De tophockey commissie heeft het plan voor de zomer de selectie rond te hebben. Selectiecriteria bestaan naast de technische, tactische, mentale en fysieke vaardigheden, ook uit de kwaliteiten om aan de toegevoegde waarden van tophockey @ hdm te voldoen.

Het trainer/coach ontwikkelplan

Middels het trainer/coach ontwikkelplan leiden we eens in de drie jaar een hdm trainer/coach op voor de Hoofdklasse en minimaal één trainer/coach die betrokken is bij een nationale selectie. Zij zijn vaak begonnen als trainer/coach bij een C-of D team, toen ze zelf in Dames 1 of  Heren 1 speelden. Trainer/coaches zijn een voorbeeld voor de toegevoegde waarden van tophockey@ hdm, hebben de ambitie zich verder te ontwikkelen, hebben een drive om te vernieuwen, zijn gekwalificeerd en hebben de kwaliteit om hockeyers individueel verder te ontwikkelen. De tophockey commissie stelt een begeleider van de trainer/ coaches ter beschikking en evalueert jaarlijks samen met deze begeleider de trainer/coaches op de kwaliteitscriteria en behaalde successen.

Programma Management

Programma Management draagt zorg voor het verbinden van de diverse tophockey plannen en integratie met de activiteiten van de overige pijlers van hdm, breedtehockey en maatschappij. De Programma Manager draagt tevens zorg voor de communicatie binnen en buiten de club en zo de positionering van tophockey @ hdm. Het resultaat van deze functie is dat er efficiënt wordt omgegaan met de beschikbare middelen en de club in staat is (nieuwe) partners en toeschouwers te binden aan de club.

Tot slot

Tophockey @ hdm krijgt relatief veel aandacht en middelen. Het realiseren van de toegevoegde waarden van tophockey voor hdm, zoals in het begin beschreven, is noodzakelijk om deze aandacht en middelen binnen hdm mee te laten groeien met de ambities. De primaire verantwoordelijkheid voor het realiseren van de toegevoegde waarden en prestaties ligt bij Tophockey @ hdm. De Tophockey commissie vraagt echter ook van iedereen binnen de club en daarbuiten die hdm een warm hart toedragen, om dit te eisen van tophockey. Binnen hdm is tophockey niet een aparte pijler; tophockey is voor de vereniging en een geïntegreerd onderdeel van de vereniging.

tophockey Overzicht