agenda ALV 31 mei 2018

Wil je ook weten wat er allemaal speelt op hdm? Kom dan op donderdag 31 mei om 20.00 uur naar de ALV.

AGENDA

Voor de Algemene Ledenvergadering HHV hdm, donderdag 31 mei 2018, te houden in het clubhuis van de vereniging.

Aanvang 20.00 uur

1.      Opening 

2.      Vaststelling agenda 

3.      Ingekomen stukken 

4.      Notulen van de ALV van 7 november 2017 (beschikbaar achter de inlog) 

5.      Uitreiking jaarprijzen 

6.      Jaarverslag HHV hdm en SSG over het seizoen 2017-2018, als terugblik en doorkijkje naar het seizoen 2018-2019 

7.      Verkiezing van het bestuur voor het seizoen 2018-2019 

Voorstel samenstelling bestuur HHV hdm

De bestuursleden treden allen af. Dorine Dielen, Yves Boeltjes de Vries, Mijke Roovers, Casper Sterk, Niels Jongbloed, Enno van Kersen, Maartje Smeele, Robbert-Jan van der Ent Braat stellen zich herkiesbaar. Frank van den Heuvel stelt zich niet herkiesbaar. 

Het bestuur stelt voor te (her)benoemen: Dorine Dielen (voorzitter), Mijke Roovers (secretaris), Yves Boeltjes de Vries (penningmeester), Hein Hoogduin (commerciële zaken), Maureen Luijk (tophockey DCB-lijnen), Enno van Kersen (jeugdhockey), Maartje Smeele (jeugdorganisatie en projecten), Casper Sterk (tophockey senioren en A-lijnen en vice-voorzitter), Robbert-Jan van der Ent Braat (nieuwbouw) en Niels Jongbloed (mini’s).

Samenstelling bestuur Stichting Sportcomplex Groenendaal

Binnen het bestuur van SSG zal een wijziging plaatsvinden. Hanneke Cunnen treedt af als penningmeester en Joost Timmerman is haar opvolger. Verder zal het bestuur ongewijzigd worden voortgezet door Jan de Minjer (voorzitter), Jan de Graaf (vice-voorzitter), Daniëlle van Voorst van Beest (secretaris en exploitatie), Monique Jonker (buffet), Toon van der Pas (clubgebouw) en Martijn Sluiter (terreinen). 

8.      Toelichting op de begroting 2018-2019 HHV hdm en Stichting Sportcomplex Groenendaal 

9.      Toelichting consequenties Algemene Verordening Gegevensbescherming en vaststelling toepassing binnen hdm 

10.   Voorstel - en vaststelling van de contributie seizoen 2018-2019

Het bestuur stelt voor de contributieafdracht en toeslagen ten opzichte van het seizoen 2017-2018 te indexeren met 1.5% (af te ronden op hele euro’s) 

11.   Benoeming Kascommissie 

12.   Mededelingen van het bestuur 

13.   Rondvraag en sluiting

 

ALV & jaarverslag Overzicht