protocol cameratoezicht SSG per 31 mei 2018

SSG-BESTUUR - Protocol Cameratoezicht Sportcomplex Groenendaal per 31 mei 2018.

Het Sportcomplex Groenendaal, gelegen op de grens van Den Haag en Wassenaar, wordt beheerd door de Stichting Sportcomplex Groenendaal (SSG). 

SSG biedt het Sportcomplex Groenendaal aan derden aan voor de uitoefening van sport, zoals aan de Haagse Hockey Vereniging Haagsche Delftsche Mixed (hdm) en de Stichting Let's Stick Together (LST). Tevens wordt het sportcomplex gebruikt door diverse derden.

De sportactiviteiten zorgen voor een grote stroom bezoekers op het Sportcomplex Groenendaal: sporters, ouders, toeschouwers, leveranciers en anderen zorgen samen voor vele duizenden bezoeken per week.

In verband met de veiligheid en de beveiliging van zowel al die bezoekers alsmede van het Sportcomplex Groenendaal en de daarop aanwezige opstallen en goederen is besloten cameratoezicht toe te passen.

In dit Protocol Cameratoezicht Sportcomplex Groenendaal zijn regels vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera's, het bekijken van de met die camera's opgenomen beelden en de opslag van dat beeldmateriaal.

Artikel 1. Doel van het cameratoezicht

 1. Het doel van het cameratoezicht op Sportcomplex Groenendaal is het beschermen van de belangen, eigendommen en de integriteit van SSG en haar gebruikers, doch in het bijzonder de leden van gebruikers en alle overige bezoekers van Sportcomplex Groenendaal, één en ander met inachtneming van de regels voor privacy.
 2. Het oogmerk van het cameratoezicht is daarbij vooraf/preventief, rechtstreeks/proactief alsmede achteraf/repressief.
 3. Met het toepassen van cameratoezicht wordt primair beoogd de veiligheid op het Sportcomplex Groenendaal voor iedereen te vergroten en zo bij te dragen aan een veilig sportklimaat.

Artikel 2. Taken en verantwoordelijkheden

 1. Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van SSG.
 2. De clubmanager op het Sportcomplex voert het dagelijkse beheer over het camerasysteem. Bij langdurige ontstentenis van de clubmanager zal het bestuur van SSG een tijdelijke vervanger aanwijzen.
 3. Wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan, stelt de clubmanager opgenomen beeldmateriaal direct veilig. De clubmanager draagt er daarbij zorg voor dat zorgvuldig met dat veiliggestelde beeldmateriaal wordt omgegaan.

Artikel 3. Mededeling gebruik cameratoezicht

 1. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd door middel van een mededeling bij de hoofdingang van Sportcomplex Groenendaal en zal voor zoveel nodig ook op andere plaatsen worden gemeld.

Artikel 4. Privacy en inzage in opgenomen materiaal

 1. Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn beperkingen opgesteld voor het inzien van opgeslagen beeldmateriaal.
 2. Inzage in het opgeslagen beeldmateriaal hebben slechts het bestuur van SSG, het bestuur van hdm en de clubmanager, zulks in beginsel alleen in geval van een incident. Een incident kan worden vastgesteld door het bestuur van SSG, maar kan ook door andere gebruikers van het complex en kan ook door derden worden aangemeld. Het bestuur van SSG geeft in beginsel de aanmelder van het incident inzage in het beeldmateriaal. Een afwijzing tot inzage zal terstond en met redenen omkleed geschieden. In bijzondere omstandigheden – zulks ter beoordeling van het bestuur van SSG – kan ook aan derden inzage worden verleend.
 3. Indien derden ingeval van een vermeend incident opgenomen beeldmateriaal willen inzien en het bestuur van SSG of hdm daarin heeft toegestemd, dan bestaat slechts het recht die beelden in te zien waarop hij of zij zelf, zijn/haar minderjarige kinderen en/of zijn/haar goederen zichtbaar is resp. zijn. Bij de aanvraag dient de betrokkene de aard van het incident aan te geven en voor zoveel mogelijk aan te geven op welk tijdstip (datum en tijd) het incident zou hebben plaatsgevonden en de beelden zouden zijn gemaakt.
 4. Opgenomen beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het bestuur van SSG of door het bestuur van hdm. Het belang van inzage dient te worden afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van andere derden die op het beeldmateriaal voorkomen, alsmede het belang van opsporende overheidsinstanties indien de beelden als strafrechtelijk bewijsmateriaal kunnen worden beschouwd.
 5. Het bestuur van SSG of het bestuur van hdm beslist ten spoedigste, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, op een verzoek tot inzage van beeldmateriaal.
 6. Inzage van het beeldmateriaal wordt slechts verstrekt in aanwezigheid van een bestuurslid.

Artikel 5. Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

 1. Opgenomen beeldmateriaal wordt niet aan derden overgedragen, anders dan aan daartoe bevoegde overheidsinstanties (zoals politie of het Openbaar Ministerie) indien de wet dat eist of indien andere zwaarwegende belangen - zulks ter beoordeling van het bestuur van SSG - aanwezig zijn.
 2. De persoon die de beelden in ontvangst neemt, dient zich vooraf te legitimeren.
 3. Deze persoon dient te tekenen voor ontvangst en voor integer gebruik van het beeldmateriaal.

Artikel 6. Het camerasysteem en beveiliging

 1. Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera's die opnamen maken van het complex en binnen in het clubhuis. Er worden zeer nadrukkelijk géén opnames gemaakt in kleedkamers en toiletten. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar, plaats.
 2. De recorder is afgesloten voor derden. Alleen het bestuur van SSG, de clubmanager en de leverancier van de apparatuur hebben toegang tot de recorder.
 3. De opnames worden automatisch iedere 120 uur overschreven en zijn dan op geen enkele wijze meer terug te halen.
 4. Opgenomen beeldmateriaal van incidenten, dat is veiliggesteld, wordt maximaal 4 weken bewaard. Deze termijn kan in voorkomend geval door het bestuur van SSG of het bestuur van hdm worden verlengd.
 5. Beeldmateriaal dat gebruikt wordt in het kader van een onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, wordt pas vernietigd na overleg met de politie.

Artikel 7. Informatieverstrekking

 1. Dit Protocol, de vaststelling en toekomstige aanpassingen daarvan worden op de website van hdm gepubliceerd.
 2. Het bestuur van SSG zal de gebruikers van het complex van dit Protocol op de hoogte stellen, met het verzoek om het Protocol aan hun gebruikers bekend te maken.
 3. Klachten aangaande dit Protocol, de camerabeveiliging en/of de afhandeling van verzoeken om inzage dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij het bestuur van SSG t.a.v. de secretaris.

 

Artikel 8.

 

In de gevallen waarin dit protocol niet voorziet, beslist het bestuur van SSG na betrokkenen in de gelegenheid te hebben gesteld hun standpunt kenbaar te maken.

 

 

Dit Protocol is vastgesteld door het bestuur van SSG op 31 mei 2018

privacy Overzicht