agenda ALV dinsdag 20 november 20.00 uur

Wil je ook weten wat er allemaal speelt op hdm? Kom dan op dinsdag 20 november om 20.00 uur naar de ALV.

 

1.     Opening

2.     Vaststelling agenda

3.     Uitreiking Tonny de Wilde beker

4.     Ingekomen stukken

5.     Notulen van de ALV van 31 mei 2018 (notulen achter de inlog)

6.     Financieel verslag van HHV hdm over het seizoen 2017-2018

7.     Financieel verslag van Stichting Sportcomplex Groenendaal over het seizoen 2017-2018

8.     Verslag van de Kascommissie

9.     Advies van de Kascommissie

 Met betrekking tot decharge aan het bestuur van HHV hdm en advies van de Kascommissie aan de algemene ledenvergadering over het financieel jaarverslag van SSG.

10.  Samenstelling bestuur hdm, ongewijzigd

11.  Samenstelling bestuur Stichting Sportcomplex Groenendaal

         Martijn Sluiter treedt af als bestuurslid terreinen

12.  Stand van zaken Nieuwbouw

13.  Mededelingen van het bestuur

14.  Rondvraag

15.  Sluiting

ALV & jaarverslag Overzicht