stand van zaken nieuwe clubaccommodatie

Tijdens de laatste ALV is de stand van de nieuwbouw besproken. We hebben met de twee besturen, te weten het hdm hockeybestuur (hdm) en het bestuur van de Stichting Sportcomplex Groenendaal (SSG), de status en geschatte tijdsplanning aangegeven voor de realisatie hiervan.

Programma van Eisen

Het afgelopen jaar is tijdens diverse besprekingen met (afgevaardigden van) beide besturen naar voren gekomen dat er verschil van inzicht bestond tussen de beide besturen over belangrijke details van de nieuwbouw en het te volgen proces daarin. Deze periode heeft voor (enige) vertraging gezorgd in het nieuwbouwproces maar heeft ook tot nieuwe inzichten geleid. Middels een risicoanalyse is een aantal zaken in het proces naar een nieuwe clubaccommodatie verduidelijkt. Zo is een vastgesteld Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk in de aanloop naar en tijdens het bouwproces als ook de voortgangscontrole op de uitgaven en bouwbegroting. Tevens is een gezamenlijk gedragen visie essentieel in dit proces.

De afgelopen twee maanden hebben we met hulp van belangrijke relaties, partners en leden inzichten verkregen, wie we vandaag zijn en wie we straks als hdm nog steeds willen zijn. Deze inzichten zijn verwerkt in een gezamenlijke hdm/SSG missie en visie. Met die inzichten en ondersteuning van een professionele partij is er gewerkt aan het PvE. Er is een aantal opties in het PvE opgenomen waarmee we verder aan de slag gaan.

flyer_nieuw_clubhuis_2.jpg

Tegelijkertijd zijn we in overleg met diverse stakeholders of verdere uitbreiding van onder andere onze maatschappelijke pijler, ter ondersteuning van onze kernactiviteit hockey, haalbaar en realistisch is. De uitkomst van dat onderzoek heeft mogelijk consequenties voor de invulling van onze nieuwe clubaccommodatie. Om verder geen tijd te verliezen, volgen we hierin een zogenoemd tweesporenbeleid. Dus we gaan door met de uitwerkingen van het vastgestelde PvE en voeren het onderzoek uit naar verdere uitbreiding van onder andere onze maatschappelijke pijler.

6 maart 2019: Informatieavond

Voordat we dat volledig hebben afgerond, zullen we 6 maart een informatieavond voor de (ouders van de) leden houden. Allereerst om u te informeren over de plannen, maar bovenal om van u feedback te krijgen over en/of bevestiging voor onze plannen en de gekozen route om die plannen te realiseren. Wij hopen op een grote opkomst om zo ook draagvlak binnen onze vereniging voor onze plannen te creëren.

BALV voorjaar 2019

Uiteindelijk zullen wij tijdens een Bijzondere Algemene Leden Vergadering (BALV) de leden informeren over het Voorlopig Ontwerp (VO), de totale stichtingskosten en de businesscase en deze laatste ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorleggen. Het doel is om de BALV in het voorjaar van 2019 uit te schrijven. Het streven is om medio 2021 de realisatie van onze nieuwe clubaccommodatie te hebben afgerond.

Expertise gezocht

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger voor de communicatie rondom de ontwikkeling van de nieuwe clubaccommodatie en we zoeken een vrijwilliger subsidiemogelijkheden.

Vrijwilliger Communicatie Nieuwbouw

Voor de communicatie over ons nieuwbouwproject zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die in ieder geval voor het komende half jaar de communicatie hiervoor wil verzorgen. Een belangrijke taak, immers het gaat hierin niet alleen om communicatie, maar ook om onze leden te betrekken en betrokken te houden bij dit belangrijke project.

Vrijwilliger Subsidiemogelijkheden

Wij zijn voor de nieuwe clubaccommodatie op zoek naar een vrijwilliger die de komende periode de diverse subsidiemogelijkheden en opties (voor financiering) door fondsen in kaart kan brengen en ons ook kan begeleiden in het aanvragen ervan.

Vind je het leuk ons hierin te ondersteunen of wil je meer informatie? Laat het weten via: onsnieuweclubhuis@hdmonline.nl of ssg.clubhuis@hdmonline.nl ?

Bestuur hdm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws Overzicht