agenda ALV: dinsdag 28 mei 2019 20.00 uur

Wil je ook weten wat er allemaal speelt op hdm? Kom dan op dinsdag 28 mei 2019 om 20.00 uur naar de ALV.

Agenda Voor de Algemene Ledenvergadering HHV hdm, dinsdag 28 mei 2019, te houden in het clubhuis van de vereniging. Aanvang 20.00 uur

1.   Opening

2.   Vaststelling agenda

3.   Ingekomen stukken

4.   Notulen van de ALV van 20 november 2018 (notulen achter de inlog)

5.   Uitreiking jaarprijzen

6.   Jaarverslag HHV hdm en SSG over het seizoen 2018-2019, als terugblik en doorkijkje naar het seizoen 2019-2020

7.   Verkiezing van het bestuur voor het seizoen 2019-2020 Voorstel samenstelling bestuur HHV hdm

De bestuursleden treden allen af. Dorine Dielen, Yves Boeltjes de Vries, Mijke Roovers, Casper Sterk, Hein Hoogduin, Maureen Luijk, Niels Jongbloed, Enno van Kersen, Maartje Smeele en Robbert-Jan van der Ent Braat stellen zich herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor te herbenoemen: Dorine Dielen (voorzitter), Mijke Roovers (secretaris), Yves Boeltjes de Vries (penningmeester), Casper Sterk (vice-voorzitter en tophockey senioren en A-lijnen), Hein Hoogduin (commerciële zaken), Maureen Luijk (tophockey DCB-lijnen), Enno van Kersen (jeugdhockey), Maartje Smeele (jeugdorganisatie en projecten), Robbert-Jan van der Ent Braat (nieuwbouw) en Niels Jongbloed (mini’s).

Samenstelling bestuur Stichting Sportcomplex Groenendaal

Binnen het bestuur van SSG heeft een wijziging plaatsgevonden en is Hans Kusters toegetreden als bestuurslid terreinen. Het bestuur zal (ongewijzigd) worden voortgezet door Jan de Minjer (voorzitter), Jan de Graaf (vice- voorzitter), Joost Timmerman (penningmeester), Daniëlle van Voorst van Beest (secretaris en exploitatie), Monique Jonker (buffet), Toon van der Pas (clubgebouw) en Hans Kusters (terreinen).

8.   Toelichting op de begroting 2019-2020 HHV hdm en Stichting Sportcomplex Groenendaal

9.   Benoeming Kascommissie

10.    Stand van zaken nieuwbouw en blaashalfaciliteit

11.   Voorstel en vaststelling van de contributie seizoen 2019-2020

12.   Mededelingen van het bestuur

13.   Rondvraag

14.   Sluiting

 

 

ALV & jaarverslag Overzicht