22 mei: Update voortgang nieuwe clubaccommodatie

BESTUUR HDM/SSG - Op de informatieavond van 6 maart jl. hebben wij de leden geïnformeerd over de voortgang van de Nieuwbouw. Zoals toegelicht bestaat fase 2 uit twee sporen.

Spoor 1 betreft de vernieuwing van het clubhuis in combinatie met uitbreiding van zaalcapaciteit, spoor 2 betreft een breder onderzoek naar de ontwikkeling van onze nieuwe accommodatie op ons terrein.

Spoor 1:

Organisatie:

In april is de organisatie en bezetting van spoor 1 vastgesteld. De stuurgroep bestaat uit de gemandateerde bestuursleden, Caspar Sterk en Robbert Jan van der Ent Braat vanuit hdm en Jan de Minjer en Jan de Graaf vanuit SSG, Toon van der Pas vervult in de stuurgroep de rol van algemeen projectleider. Daarnaast is een operationele projectgroep actief, bestaande uit Toon van der Pas (projectleiding), Hans van Ginkel en Maurits Burkhardt.

De operationele projectgroep wordt ondersteund door een externe projectmanager, werkgroepen en de bouwcommissie. De bouwcommissie bestaat uit de trekkers van de werkgroepen en daarnaast uit (ouders van) leden die specifieke deskundigheid in het proces kunnen inbrengen.

De werkgroepen werken onderdelen van het bouwproject uit en zijn in die zin uiterst belangrijk voor de kwaliteit of het slagen van het project. Het gaat dan over het ontwerp, energie en duurzaamheid, de financiën, het tijdelijke onderkomen (gedurende de bouw), de horeca, de inrichting, het ontwerp van het buitengebied (terras e.d.) en communicatie. Met name bij de laatste zijn we druk iemand aan te stellen die hierbij het voortouw wil nemen.

Planning

Inmiddels hebben al een aantal stuurgroep overleggen plaatsgevonden en is het contract met de externe projectmanager getekend. Een van zijn eerste taken is het opstellen van een realistische planning. Wij werken toe naar een (B)ALV in september. Hierin wordt het voorlopig ontwerp en de businesscase aan de leden voorgelegd. De tijdige uitwerking vanuit de werkgroepen Ontwerp (Toon van der Pas), Energie en Duurzaamheid (Frank Janse) en Financiën (Jan de Graaf) bepalen of dit haalbaar is.

Opgave

Op dit moment wordt de architect geïnformeerd over het door SSG en hdm in januari vastgestelde PvE om zijn ontwerpactiviteiten te kunnen starten. De hoofdstructuur van het eerdere ontwerp zal ongetwijfeld helpen om snel tot resultaten te komen. Ook zullen nog enkele onderzoeken uitgezet moeten worden, die hoe dan ook noodzakelijk zijn. Om te slopen moet het huidige clubhuis worden onderzocht op asbest, om te kunnen bouwen zal grondonderzoek nodig zijn, etc. Ook moet het nieuwe voorlopig ontwerp worden doorgerekend voor het opstellen van een realistische businesscase.

Blaashal

Onderdeel van het PvE Nieuwbouw is de uitbreiding van zaalcapaciteit. Hierin zou al eerder kunnen worden voorzien middels een blaashal. In de afgelopen weken is er door SSG en hdm veel energie gestoken om dit verder uit te werken zodat wij hier mogelijk al in het komend zaalseizoen gebruik van kunnen maken. Relevante informatie is opgevraagd bij de KNHB en zusterverenigingen, ook hebben potentiele leveranciers voorstellen aangeleverd. De grootste uitdaging ligt vooralsnog bij het tijdig verkrijgen van een bouwvergunning.

Spoor 2:

Spoor 2 bestaat uit de verdere ontwikkeling van onze accommodatie naar aanleiding van de gesprekken met de gemeente Den Haag en onze hoofdsponsor over onze visie voor de komende jaren. Dit gaat verder dan het bouwen van een nieuw clubgebouw. Er wordt gesproken over een accommodatie waar we niet alleen onze leidende rol op het gebied van zowel veldhockey als zaalhockey kunnen continueren, maar waar we ook onze maatschappelijke functie in samenwerking met partners verder kunnen uitbreiden.

Ondertussen hebben de nodige verdiepende gesprekken plaatsgevonden met o.a. de gemeente, Rabobank, zorgaanbieders en LST. Uit die gesprekken is de behoefte ontstaan voor een verdere uitwerking van onze plannen naar een modelstudie, waarin diverse scenario’s voor onze accommodatie worden opgesteld en vergeleken. Ons doel en streven is in de tweede helft van dit jaar een haalbaar scenario te kunnen kiezen, dat niet alleen de noodzaak voor een nieuw clubhuis ondersteunt, maar ook onze andere ambities.

Daarvoor is een werkgroep gevormd, die de komende periode hard werkt om in september de diverse scenario’s te kunnen presenteren opdat een goed beeld wordt geschetst op welke wijze spoor 1 en 2 elkaar kunnen versterken. Met het resultaat en de uiteindelijke keuze zullen we - samen met onze partners - toewerken naar een concreet plan dat ingebracht kan worden bij de gemeente voor verdere besluitvorming.

Wij zijn enorm blij met de stappen die nu, dankzij de inzet van velen binnen onze club, worden gemaakt. Op de ALV van 28 mei a.s. zullen SSG en hdm de leden verder informeren.

 

 

Nieuws Overzicht