bestuursmededeling hdm en SSG inzake nieuwbouw

Tijdens de ALV van 19 november 2019 heeft Dorine Dielen laat weten dat de besturen van HVV hdm en SSG tot de conclusie zijn gekomen dat het gezien de geprognotiseerde investering financieel niet verantwoord is om door te gaan met de realisatie van het Voorlopig Ontwerp.

Daaraan liggen ten grondslag twee oorzaken, te weten: 1) te hoge (bouw)kosten en 2) de investeringslast in relatie tot onze (exploitatie)opbrengsten.

Dit betekent niet dat de besturen stil zitten. Immers de noodzaak voor nieuwbouw blijft onverminderd aanwezig, gezien de verouderde staat van ons clubgebouw, het “verkeer” gedurende de week en in het weekend dat door ons clubgebouw beweegt, en onze ambities. Voor aankomende periode zullen de besturen gezamenlijk werken aan een nieuw plan:

  • dat financieel haalbaar is en blijft, ook onder uitdagende omstandigheden;
  • gebaseerd op de visie en ambities van de vereniging
  • waarbij in ieder geval het clubgebouw wordt vervangen;
  • waarbij verbeteren van de exploitatie van de accommodatie en de bar essentieel is;
  • waarop het bouwkostenniveau wordt afgestemd op het hiervoor vermelde opbrengstenniveau;
  • waarbij realisatie/ implementatie van dit plan zo snel als mogelijk zal plaatsvinden, zodra omgevingsfactoren, bouwkostenniveau en exploitatie dit toelaten. 

Dat maakt dat we:

1)       op korte termijn een project opstarten waarin een plan wordt opgesteld voor aanpassingen aan het huidige clubgebouw, met als uitgangspunt het verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening wat tevens zal bijdragen aan de verbetering van de exploitatie;

2)    streven naar de realisatie van de blaashal inclusief de ondergrond voor het zaalseizoen 2020-2021;

3)    een derde project zijn opgestart waar we de huidige structuur/ governance van de club onder de loep leggen. De huidige structuur dateert van halverwege de jaren 70. Deze structuur met twee rechtspersonen die ieder hun eigen belangen vertegenwoordigen, lijkt ondanks de soms botsende belangen, ook voor het heden een acceptabele structuur. De uitkomst van dit project moet dit uitwijzen. Daarnaast behoeft de inhoud van de onderliggende stukken, zoals statuten en een overeenkomst, zeker ook met het oog op de verplichtingen die we aan willen gaan, een flinke onderhoudsbeurt. Het is ons streven de uitkomsten van dit project in de ALV in mei 2020 aan u te presenteren. 

We realiseren ons dat door bovenstaande keuze een nieuw clubgebouw langer op zich laat wachten. In de discussie die volgde op bovenstaande mededeling, waren de aanwezigen het erover eens dat de bouw van een nieuw clubgebouw nooit het bestaansrecht van hdm in gevaar mag brengen. De voorzitter verwoordde het tijdens de ALV door te zeggen: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. We bedanken alle leden tijdens de ALV voor hun aanwezigheid.

Mocht jij je kennis, kunde of expertise in willen zetten voor dit nieuwe project, dan kun je dit laten weten aan Casper Sterk via info@hdmonline.nl.

Nieuws Overzicht