agenda ALV: donderdag 27 augustus 2020 20.00 uur

Wil je ook weten wat er allemaal speelt op hdm? Kom dan op donderdag 27 augustus 2020 om 20.00 uur naar de ALV. Vanwege de coronamaatregelen dien je je van tevoren aan te melden via secretaris@hdmonline.nl

Agenda

Voor de Algemene Ledenvergadering HHV hdm, donderdag 27 augustus 2020,
te houden in de zaal naast het clubhuis van de vereniging.
Aanvang 20.00 uur


1.    Opening

2.    Vaststelling agenda

3.    Ingekomen stukken

4.   Notulen van de ALV van 19 november 2019 (notulen achter de inlog)

5.    Uitreiking jaarprijzen

6.    Jaarverslag HHV hdm en SSG over het seizoen 2019-2020, als terugblik en doorkijkje naar het seizoen 2020-2021 (achter de inlog)

7.    Verkiezing van het bestuur voor het seizoen 2020-2021

Voorstel samenstelling bestuur HHV hdm
De bestuursleden treden allen af. Dorine Dielen, Yves Boeltjes de Vries, Mijke Roovers, Casper Sterk, Hein Hoogduin, Maureen Luijk, Niels Jongbloed, Annelies van Elk, Maartje Smeele stellen zich herkiesbaar. Robbert-Jan van der Ent Braat stelt zich niet herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor te herbenoemen: Dorine Dielen (voorzitter), Mijke Roovers (secretaris), Yves Boeltjes de Vries (penningmeester), Casper Sterk (vice-voorzitter en senioren), Hein Hoogduin (commerciële zaken), Maureen Luijk (tophockey DCB-lijnen), Annelies van Elk (jeugdhockey), Maartje Smeele (jeugdorganisatie en projecten) en Niels Jongbloed (mini’s).

Samenstelling bestuur Stichting Sportcomplex Groenendaal
Binnen het bestuur van SSG zal een wijziging plaatsvinden. Toon van der Pas treedt af en Age Walta treedt toe als bestuurslid clubgebouw. Het bestuur zal worden voortgezet door Jan de Minjer (voorzitter), Jan de Graaf (vice-voorzitter), Joost Timmerman (penningmeester), Daniëlle van Voorst van Beest (secretaris en exploitatie), Monique Jonker (buffet), Age Walta (clubgebouw) en Hans Kusters (terreinen).

8.    Toelichting op de begroting 2020-2021 HHV hdm en Stichting Sportcomplex Groenendaal

9.    Voorstel - en vaststelling van de contributie seizoen 2020-2021
Het bestuur stelt voor de contributieafdracht en toeslagen ten opzichte van het seizoen 2019-2020 niet te indexeren en daarmee met seizoen 2019-2020 gelijk te houden.

10.    Benoeming Kascommissie

11.    Mededelingen van het bestuur

12.    Rondvraag en sluiting

ALV & jaarverslag Overzicht