agenda ALV: donderdag 8 juli 2021 20.00 uur

Wil je ook weten wat er allemaal speelt op hdm? Kom dan op donderdag 8 juli 2021 om 20.00 uur naar de ALV in de zaal naast het hdm clubhuis. Graag vooraf aanmelden via deze link. De agenda voor de ALV:

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen stukken

4. Notulen van de ALV van 24 november 2020 (notulen achter de inlog)

5. Uitreiking jaarprijzen

6. Jaarverslag HHV hdm en SSG over het seizoen 2020-2021, als terugblik en doorkijkje naar het seizoen 2021-2022 (jaarverslag achter de inlog)

7. Verkiezing van het bestuur voor het seizoen 2021-2022

Voorstel samenstelling bestuur HHV hdm

De bestuursleden treden allen af. Dorine Dielen, Yves Boeltjes de Vries, Mijke Roovers, Casper Sterk, Hein Hoogduin, Maureen Luijk, Annelies van Elk, Niels Jongbloed en Maartje Smeele stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor te herbenoemen: Dorine Dielen (voorzitter), Mijke Roovers (secretaris), Yves Boeltjes de Vries (penningmeester), Casper Sterk (vice-voorzitter en senioren), Hein Hoogduin (tophockey en commerciële zaken), Maureen Luijk (tophockey DCB-lijnen), Annelies van Elk (jeugdhockey), Niels Jongbloed (mini’s) en Maartje Smeele (jeugdorganisatie en projecten).

Samenstelling bestuur Stichting Sportcomplex Groenendaal

In maart heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. Alle SSG-bestuursleden, op Age Walta en Joost Timmerman na, zijn afgetreden. Het bestuur wordt voortgezet door Nienke Maatje (voorzitter), Rico Zweers (vice-voorzitter en projecten), Aafke Smits (secretaris), Joost Castenmiller (buffet en evenementen), Michiel Visser ‘t Hooft (exploitatie) en Age Walta (terreinen). Joost Timmerman treedt af en Liesbeth Meijer volgt hem op als penningmeester.

8. Toelichting op de begroting 2021-2022 HHV hdm en Stichting Sportcomplex Groenendaal

9. Voorstel -en vaststelling van de contributie seizoen 2021-2022

Het bestuur stelt voor de contributieafdracht en toeslagen ten opzichte van het seizoen2020-2021 niet te indexeren en daarmee met seizoen 2020-2021 gelijk te houden, met uitzondering van de eerstejaars E (1E) en tweedejaars F (2F). In verband met deelname aan zaalhockey (en de tweede veldtraining op vrijdag voor 1E) stelt het bestuur voor de contributie voor 1E met €13,- en 2F met €24,- te verhogen.

10. Benoeming Kascommissie

11. Mededelingen van het bestuur

•Fonds ‘hdm zijn we samen’ / Bartegoed senioren

•Update Project Governance

•Update Project Blaashal

12. Rondvraag en sluiting

ALV & jaarverslag Overzicht