agenda ALV: dinsdag 31 mei 2022 20.00 uur

Wil je ook weten wat er allemaal speelt op HDM? Kom dan op dinsdag 31 mei 2022 om 20.00 uur naar de ALV in de zaal naast het clubhuis van de vereniging. Graag van tevoren aanmelden via https://forms.gle/VKoNA2p3gjubCdEAA. De agenda voor de ALV:

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen stukken

4. Notulen van de ALV van 23 november 2021
(notulen achter de inlog)

5. Uitreiking jaarprijzen

6. Korte toelichting jaarverslag HHV HDM en SSG over het seizoen 2021-2022, als terugblik en doorkijkje naar het seizoen 2022-2023
(jaarverslag achter de inlog)

7. Verkiezing van het bestuur voor het seizoen 2022-2023

Voorstel samenstelling bestuur HHV HDM

De bestuursleden treden allen af. Dorine Dielen, Yves Boeltjes de Vries, Mijke Roovers, Hein Hoogduin, Christaan Swierenga, Annelies van Elk, Simon Yntema en Maartje Smeele stellen zich herkiesbaar. Casper Sterk stelt zich niet herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor te herbenoemen: Dorine Dielen (voorzitter), Mijke Roovers (secretaris), Yves Boeltjes de Vries (penningmeester), Hein Hoogduin (tophockey en commerciële zaken), Simon Yntema (tophockey DCB-lijnen, waarnemend vice-voorzitter), Annelies van Elk (jeugdhockey), Christiaan Swierenga (mini’s en senioren) en Maartje Smeele (jeugdorganisatie en projecten).

Samenstelling bestuur Stichting Sportcomplex Groenendaal

Het bestuur wordt (ongewijzigd) voortgezet door Nienke Maatje (voorzitter), Rico Zweers (vice-voorzitter en projecten), Aafke Smits (secretaris), Liesbeth Meijer (penningmeester), Joost Castenmiller (buffet en evenementen), Michiel Visser ’t Hooft (exploitatie) en Age Walta (terreinen).

8. Toelichting op de begroting 2022-2023 HHV HDM en Stichting Sportcomplex Groenendaal

9. Voorstel - en vaststelling van de contributie seizoen 2022-2023

Het bestuur stelt voor de contributieafdracht en toeslagen ten opzichte van het seizoen 2021-2022 te indexeren met gemiddeld genomen 3% (af te ronden op hele euro’s).

10. Benoeming Kascommissie

11. Mededelingen van het bestuur

12. Rondvraag en sluiting

ALV & jaarverslag Overzicht