agenda voor de ALV van 28 mei 2024

Wil je ook weten wat er speelt op HDM? Kom dan op dinsdag 28 mei om 20.00u. naar de algemene ledenvergadering. Graag van tevoren even aanmelden. Aanmelden kan hier. De voorgestelde agenda voor de vergadering luidt als volgt.

Agenda 

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen van de ALV van 28 november 2023 (notulen achter de inlog)
 5. Uitreiking jaarprijzen
 6. Korte toelichting jaarverslag HHV HDM en SSG over het seizoen 2023-2024 (jaarverslag achter de inlog)
 7. Scenarioschetsing door SSG inzake accommodatie
 8. Verkiezing van het bestuur voor het seizoen 2024-2025 & Samenstelling bestuur Stichting Sportcomplex Groenendaal

  Voorstel samenstelling bestuur HHV HDM

  De bestuursleden treden allen af. Christaan Swierenga, Stephanie de Vaere, Annelies van Elk, Simon Yntema, Olger Bosma, Menno Boermans stellen zich herkiesbaar. Dorine Dielen, Yves Boeltjes de Vries en Mattijs Manders stellen zich niet herkiesbaar.

  Het bestuur stelt voor te (her)benoemen: Stephanie de Vaere (secretaris), Dick Zwaveling (penningmeester), Simon Yntema (tophockey DCB-lijnen, waarnemend vice-voorzitter), Olger Bosma (jeugdorganisatie en evenementen), Annelies van Elk (jeugdhockey), Christiaan Swierenga (mini’s en senioren) en Menno Boermans (commerciële zaken). Er staan twee vacatures open: voorzitter en bestuurslid tophockey senioren.

  Samenstelling bestuur Stichting Sportcomplex Groenendaal

  Binnen het bestuur van SSG heeft een wijziging plaatsgevonden. Rico Zweers is afgetreden als vice-voorzitter en bestuurslid projecten. Het bestuur wordt voortgezet door Nienke Maatje (voorzitter), Aafke Smits (secretaris), Liesbeth Meijer (penningmeester), Joost Castenmiller (buffet en evenementen), Michiel Visser ’t Hooft (exploitatie) en Age Walta (terreinen). Voor de rol van vice-voorzitter en bestuurslid projecten staat een vacature open.

 9. Toelichting op de begroting 2024-2025 HHV HDM en Stichting Sportcomplex Groenendaal en voorstel en vaststelling van de contributie seizoen 2024-2025
  Het bestuur bespreekt de begroting en haar uitdagingen voor het seizoen 2024-2025. Het bestuur stelt voor de contributieafdracht en toeslagen ten opzichte van het seizoen 2023-2024 te indexeren met 4% (af te ronden op hele euro’s).

 10. Benoeming Kascommissie

 11. Mededelingen van het bestuur

 12. Rondvraag & Sluiting

   
Nieuws Overzicht