inhoud convenant sportiviteit en respect

Hockeyvereningen in de regio hebben in 2019 een convenant getekend waarin afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot gedragsregels in en om het veld. Uitgangspunt is sportiviteit en respect en een open sportcultuur waarbij iedereen welkom is. Onlangs werd het eerste lustrum gevierd.

De hockeyverenigingen in de regio Den Haag en omstreken zien Sportiviteit & Respect (S&R) als basis: met S&R-Samen, ons S&R-samenwerkingsverband van hockeyclubs, streven wij naar een veilige en positieve sportcultuur, zodat iedereen met plezier en enthousiasme kan hockeyen en zich positief kan ontwikkelen. We werken hier aan, door middel van gezamenlijke campagnes en S&R-bijeenkomsten.

Door ondertekening van dit S&R-Convenant onderschrijven we als verenigingen dit S&R-beleid en zorgen we voor naleving hiervan binnen de eigen vereniging. De gemeente Den Haag ondersteunt ons initiatief.

SAMEN MAKEN WE HET LEUK!

Onder dit motto kan iedereen bijdragen aan de sfeer op de verenigingen en aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Immers: de club is van ons allemaal. We vinden het van groot belang dat iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn op onze verenigingen, met oog en oor voor de ander. En dat we samen met alle hockeyers, coaches, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers, ouders/verzorgers en supporters op een positieve opbouwende manier er aan werken om het op onze verenigingen leuk te houden, sportief en respectvol:

We hebben de volgende ‘vanzelfsprekendheden’ op het gebied van S&R als gedragsregels op een rij gezet:

  • RESPECTEER ELKAAR OP EN OM HET VELD
  • FANATIEK MAG, SPORTIEF MOET
  • FATSOENLIJKE TAAL IS HEEL NORMAAL
  • OPGERUIMD STAAT NETJES

Onderdeel van dit S&R-convenant is het document Sportiviteit & Respect - Gedragsregels waarin bovengenoemde vanzelfsprekendheden worden uitgewerkt/toegelicht. Wij verwachten dat iedereen binnen onze verenigingen deze gedragsregels actief uitdraagt: besturen, commissies, spelers, trainers, coaches en vrijwilligers, en ook ouders/verzorgers en supporters.

Het hele inhoudelijke convenant is hieronder te downloaden:

Downloads:

Nieuws Overzicht