Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum * * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Vragen
Indien van toepassing:
Hoeveel jaar ervaring heb je als trainer?
Op welke terreinen ben je mogelijk binnen hdm ook nog actief?
In welk team speel je?
Welk(e) team(s) ga je trainen?
Op welk IBANnummer wil je de vergoeding ontvangen?
tnv
 
Als trainer verklaar ik dat:
1. ik geheimhouding in acht neem over alle bijzonderheden die ik bij mijn inzet voor hdm over hdm, haar (ouders van)
   (oud-)leden en andere relaties van hdm, en met name persoonsgegevens van betrokkenen, te weten ben gekomen;
2. ik alleen (persoons)gegevens verwerk die nodig zijn om het beoogde doel te bereiken, dat ik ze niet langer bewaar
   dan nodig is, dat ik me er bewust van ben dat het delen van (persoons)gegevens met derden bepaalde risico’s
   voor betrokkenen met zich kan meebrengen, en dat ik daar dus zorgvuldig mee omga;
3. ik zorg voor redelijke beveiliging van de (persoons)gegevens, passend bij de gevoeligheid van de persoonsgegevens,
   onder meer door het nemen van technische maatregelen, zoals firewalls, virus-scanners, met sterke wachtwoorden
   beschermde accounts en, eventueel, encryptie;
4. als ik een beveiligingsincident ontdek waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn uitgelekt of verloren zijn gegaan,
   ik direct (binnen 24 uur) een (ander) bestuurslid van hdm op de hoogte zal brengen, zodat het bestuur kan inschatten
   of er een melding gedaan moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene; ik zal ook
   email sturen naar privacy@hdmonline.nl;
5. deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van mijn inzet voor hdm; en
6. ik bij het einde van mijn actieve inzet voor hdm alle eigendommen, correspondentie, aantekeningen, tekeningen,
   (elektronische) informatiedragers en andere zaken die betrekking hebben op de activiteiten van hdm inlever bij het
   bestuur van hdm; ook alle(digitale) gegevens die betrekking hebben op de activiteiten van hdm draag ik op dat moment
   over aan het bestuur van hdm; na overdracht verwijder ik deze gegevens, voor zover technisch mogelijk, definitief en niet-traceerbaar.
 
*met het plaatsen van een vinkje verklaar ik de geheimhoudingsverklaring als hierboven omschreven af te geven en mij daaraan te houden.
 
Hdm verwerkt persoonsgegevens van vrijwilliger conform de privacyverklaring van hdm, gepubliceerd op
haar website www.hdmonline.nl
KNHB lidmaatschap
*

KNHB lidmaatschap

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij
de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).


Uw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging
en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging
is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht uw naam, geslacht, geboortedatum, adres,
telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat
je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de
ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens
verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.

Opmerking