Buurthuis van de Toekomst

Sinds 2013 is hdm Buurthuis van de Toekomst.

Naast tophockey en breedtehockey is maatschappelijke betrokkenheid de derde pijler van hdm. Die maatschappelijke betrokkenheid vult de club op vele manieren in. Bijvoorbeeld via de hdm Youth Academy die jaarlijks jeugdleden naar ontwikkelingsprojecten stuurt. Dichter bij huis verzorgen vrijwilligers van de club op maandag- en woensdagmorgen een sportieve start van de week voor senioren uit de buurt. Het predikaat Buurthuis van de Toekomst ontving hdm van de gemeente voor het nieuwe sportcentrum dat niet alleen open staat voor leden van de club, maar ook voor de mensen uit de buurt.
  
Resultaten
  • realisatie van een multifunctioneel sportcentrum voor de leden en mensen uit de omgeving.
  • met het Buurthuis van de Toekomst geeft hdm invulling aan haar maatschappelijke rol en functie binnen de wijk Benoordenhout.
  • optimale bezetting en exploitatiemogelijkheden door gecombineerde sportieve, maatschappelijke en commerciële doelstelling van het sportcentrum.
  • hdm laat zien dat er meer is dan hockey en gelooft in de kracht van een sportvereniging voor de samenleving en durft de ‘rijkdom’ van de vereniging in mens en faciliteiten te delen.
  • maatschappelijke initiatieven zijn ook interessant bij het werven en binden van sponsoren.
 
ontstaan van het Buurthuis van de Toekomst 
In de gemeente Den Haag kwamen twee zaken samen: de noodzaak om te bezuinigen op buurthuizen en de wens om buurthuizen meer te organiseren vanuit bestaande clubs en organisaties. Met het sluiten van een aantal buurthuizen ‘oude stijl’ introduceerde de gemeente daarom het Buurthuis van de Toekomst. Hierin werken sportclubs, scholen, culturele instellingen en andere organisaties in een wijk met elkaar samen en wordt er efficiënt met bestaande accommodatie omgegaan. De gemeente verstrekt subsidie om bestaande accommodaties aan te passen aan de eisen van nieuwe groepen gebruikers. Daarna ligt de bal voor een belangrijk deel bij de clubs, de vrijwilligers en de aangesloten organisaties.
 
eisen Buurthuis van de Toekomst 
Om Buurthuis van de Toekomst te worden moet je als club aantonen dat je financieel gezond bent, je organisatie op orde hebt en dat je al langer maatschappelijk actief bent. Met de hdm Youth Academy, G-hockey, de Sportbank (hulp aan andere verenigingen bij het barrières overbruggen, verschillende culturen verbinden en vooroordelen openbreken) en diverse andere activiteiten voldoet hdm ruimschoots aan deze eis.
 
verbouwing bestaande sporthal 
hdm heeft de 40 jaar oude sporthal in 2014 vervangen door een modern, toegankelijk sportcentrum (zaal met nevenruimten). Hierbij is rekening gehouden met het gebruik van de hal als Buurthuis van de Toekomst. Zo is er bijvoorbeeld extra belijning aangebracht om, naast zaalhockey, meer sporten mogelijk te maken. Ook zijn er extra ruimten gebouwd voor andere activiteiten. De gemeente heeft op basis van de Regeling Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen uiteindelijk een substantieel bedrag aan subsidie verleend.
 
actief contacten leggen in de wijk 
De Commissie hdm & maatschappij is de wijk ingegaan om contacten te leggen en te laten zien wat de club zoal te bieden heeft. Er is onder meer gesproken met de wijkvereniging, met verpleeghuizen en scholen en met de thuiszorg. Zo zijn de behoeften in de wijk Benoordenhout geïnventariseerd. Uiteindelijk zijn daar de volgende contacten uit voortgekomen (samenwerkingspartners en huurders): Ren4Sport (maatschappelijk betrokken sportbureau), thuiszorg Evita, kinderopvang 2samen, Food-Impact, Capri Hartrevalidatie, Fysiofit, KNHB district ZH, Schone Zaken, Panasj en zaalhuurders zoals de scholen uit de buurt.
 
gebruik van het nieuwe hdm Sportcentrum 
hdm streeft naar een zo volledig mogelijke bezetting van de zaal. Hockey gaat voor alle andere activiteiten, de maatschappelijke activiteiten in het kader van het Buurthuis van de Toekomst krijgen weer voorrang op de commerciële verhuur. Bij de commerciële verhuur wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij hockey; denk bijvoorbeeld aan (sport)fysiotherapie en de verkoop van sportartikelen. Afhankelijk van de aard van de gebruiker, brengt hdm een gebruiksvergoeding in rekening. Commerciële partijen betalen vanzelfsprekend meer dan een tafeltennisvereniging voor senioren. 
 
ook interessant voor sponsors 
Het Buurthuis van de Toekomst heeft niet alleen een positief effect op de sociale samenhang in de omliggende wijk Benoordenhout, het is kan ook een extra reden zijn voor sponsors om zich aan de club te verbinden. Het biedt mogelijkheden voor sponsorproposities die verder gaan dan bijvoorbeeld een reclamebord langs het veld. Zo past het maatschappelijk plan van de vereniging (dat breder gaat dan het Buurthuis van de Toekomst) in de filosofie van hoofdsponsor Rabobank, die naast sponsor ook een maatschappelijke speler in de stad wil zijn.
 
toekomstige ontwikkeling 
Een volgende stap is het realiseren van een multifunctionele accommodatie, met begeleiding en ondersteuning van de gemeente. Hiervoor zal het clubhuis verbouwd moeten worden. De plannen liggen er, maar het is nog niet duidelijk wanneer e.e.a. zal worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de financiën, de beschikbare tijd bij vrijwilligers en het feit dat hdm het clubhuis niet zomaar langere tijd kan missen. In de loop van 2015 neemt de club hierover een beslissing.
 
de drie pijlers van hdm versterken elkaar 
Het Buurthuis van de Toekomst laat zien dat een sportclub ingebed kan zijn binnen een buurt en een stad. Hoewel hdm primair een hockeyclub is en blijft, doet de club heel veel meer en bewijst zo dat tophockey, breedtehockey en maatschappelijke profilering prima samengaan en elkaar zelfs versterken.
 
***
 
zie

http://www.denhaag.nl/buurthuisvandetoekomst voor meer informatie en inspiratie over het concept